BORNTOSTANDOUT Founder Jun Lim

Mọi người gọi chúng tôi là "những kẻ điên"

Perfumers Meeting Event

Một tương lai mới của cộng đồng perfumer Việt Nam